Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ДО РІДНОГО МІСТА

 

Аналіз тенденцій сучасної дошкільної освіти, практики сімейного виховання, законодавчих документів про дошкільну освіту, її Базового компонента та Базової програми «Українське дошкілля» переконує в актуальності проблеми виховання у дітей патріотичних почуттів. Саме в період дошкільного дитинства відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі [2, 3].

Найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів. Патріотизм - одне з найбільш глибоких людських почуттів. Любов до Батьківщини починається з любові до своєї малої батьківщини - місця, де людина народилася і провела дитячі роки свого життя. Рідне місто слід розглядати як соціокультурний, філософський та психолого-педагогічний феномен, який містить потенціал для розвитку особистості та соціалізації дитини в дошкільні роки.

Ще з давніх часів українці навчали дітей любити і берегти свою землю, розуміти її як святу матір, годувальницю. Адже людина - це дзеркало свого народу, середовища, в якому вона проживає. Так і зараз, треба виховувати у дітей почуття любові до рідного міста, оспівуючи всю його красу: багатство і родючість землі, красу природи, людей-трудівників. Почуття любові, викликане до рідного міста або села, необхідно закріплювати на бажанні працювати і творити на благо рідної землі. Щоб правильно сприймати сьогодення, діти повинні знати історію свого краю, його народу. Зв'язок минулого з сучасним і з мрією дитини вирости в щасливому майбутньому, допоможе зрозуміти і полюбити рідний край [1].

Рідне місто або село постає в ознайомленні дошкільників як культурна цінність, середовище життєдіяльності дитини, її саморозвитку; простір пізнавання світу і його модель; виховне середовище і простір громадянської, екологічної та художньо-творчої активності. Любов до рідного міста є визначальним елементом соціальної активності, громадянської позиції та позиції дитини «Українське дошкілля». Поняття любові інтегрує увагу й повагу до міста, потребу цінувати його як середовище власного розвитку, уміння знаходити в ньому красу, берегти й примножувати її, виявляти морально-естетичне ставлення до архітектурних форм, бажання відтворювати їх у власній творчості (малювання, конструюванні) [6].

Морально-патріотичне виховання дошкільнят на краєзнавчому матеріалі, необхідно здійснювати за такими принципами:

1. Включати ознайомлення дітей з рідним містом у цілісний навчально-виховний процес.

2. Вводити новий матеріал у роботу з дітьми за принципом поступового переходу від того, що ближче дитині, є для неї особистісно значущим, до загальнішого - культурно-історичних фактів.

3. Створити умови активного залучення дітей до навколишньої дійсності, підвищення в них почуття особистісної причетності до того, що відбувається навколо.

4. Створити в дошкільному навчальному закладі краєзнавчий музей, активно задіюючи дітей і дорослих, що дасть можливість показати вихованцям зв’язок культурної спадщини минулого із сьогоденням.

5. Зацікавлюючи дітей історією, культурою, природою рідного міста, робити акценти на діяльнісному підході, надаючи дітям можливість самим обирати вид діяльності, в якому вони хотіли б передати свої почуття, уявлення про побачене і почуте (творча гра, складання розповідей і загадок, виготовлення саморобок, аплікацій, ліплення, екскурсії по рідному краю, участь у благоустрої міста).

6. Брати участь у міських святах для занурення в атмосферу загальної радості, що дасть можливість дітям відчути себе рівноправними мешканцями міста.

7. Надавати дітям можливість брати участь у виборі форм і методів ознайомлення з містом, що сприятиме підвищенню пізнавальної та емоційної активності вихованців.

Заняття з ознайомлення дітей з містом слід проводити один-два рази на тиждень. При повторному зверненні до матеріалу, краєзнавчий зміст поступово збагачується новими поняттями, цінностями, ставленням.

Для ознайомлення дітей з містом доцільно використовувати такі теми: «Історія міста», «Праця дорослих», «Відпочинок рідного міста», «Природа», «Культура поведінки в місті», «Захисники міста», «Визначні пам’ятки міста».

Під час ознайомлення дітей з історією та визначними пам'ятками міста для досягнення оптимального результату слід дотримуватись таких правил:

1. В розповіді про рідне місто обов’язково включати демонстрацією наочності: фотографій, репродукцій, слайдів, схем, малюнків.

2. У процесі розповіді вести з дітьми активний діалог.

3. Використовуючи доступну дітям лексику, одразу пояснювати значення незнайомих слів, назв; не вживаючи при цьому складної термінології і не перезавантажувати розповідь складними граматичними конструкціями.

4. Розповідаючи про рідний край, педагог повинен сам бути зацікавленим змістом матеріалу.

Способи виявлення власного ставлення до рідного краю можуть бути різними: охоронними й руйнівними, органічними та не вірними. Усі вони характеризують рівень культури, якого досягла дитина в певний момент життя, розкривають особливості її соціального розвитку і соціалізації. Важливим завданням педагога є спостерігати й аналізувати ці вияви і на їх основі розробляти адекватні педагогічні технології виховання патріотичних почуттів.

 

Література:

1.                    Афоніна І. Стежинами рідного краю // Дошкільне виховання. - 2006.- №8. - С. 24-25.

2.                    Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. - К.: Світич, 2008.- 430 с.

3.                    Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.–К., 1999. – 62 с.

4.                    Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К., Вища школа, 1994.

5.                    Гребінченко З., Породько О., Гулак Н., Сухопарова І. Нема без кореня рослини,а нас, людей, без Батьківщини // Дошкільне виховання.- 2004.- № 8.- С. 20.

6.                    Дронова О. О. Проектування полі художнього особистісно-орієнтованого середовища у дошкільному освітньому закладі / О. О. Дронова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірн. наук. статей: - Вип.6. Ч. 1. - Ялта: РВВДДП, 2004. - С. 197-203.

7.                    Котова В. Рідне місто знати і любити // Дошкільне виховання. - 2006.- №1. - С. 9.

 

Подобається