Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Особливості сприймання і розуміння дітьми літературних творів різних жанрів

Щоб повністю реалізувати виховні можливості літератури, необхідно знати психологічні особливості сприймання і розуміння цього виду мистецтва дошкільниками.
У процесі сприйняття художнього твору дошкільник по-своєму сприймає художні образи, збагачує їх власною уявою, співвідносить зі своїм особистим досвідом. Розглядаючи естетичне сприйняття, як специфічне пізнання об'єктивної дійсності, що відбувається у формі художніх образів, А. В. Запорожець науково обґрунтував, що в дошкільному віці починає складатися особлива система емоційних і пізнавальних процесів, яка формує у дитини естетичне ставлення до дійсності, сприйняття художнього твору через «входження в образ», «дія в образі» («сприяння», «співучасть», «співпереживання») (П. Я. Гальперін, А. В. Запорожець, Ж. Піаже), в цьому випадку може розглядатися як один з прийомів виховання дошкільнят майбутніми творчими читачами. 
Е. А. Флерина називала характерною рисою сприйняття художнього твору дітьми єдність «відчуває» і «мислячої».
Сприйняття художньої літератури розглядається як активний вольовий процес, що передбачає не пасивне споглядання, а діяльність, яка втілюється у внутрішньому сприяння, співчуття героям, в уявному перенесення на себе подій, «уявному дії», в результаті чого виникає ефект особистої присутності, особистої участі в подіях.
У працях Л. с. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожця, О. В. Нікіфорової, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинської, Л. М. Гурович та інших вчених досліджуються особливості сприйняття художньої літератури дитиною дошкільного віку.
О. В. Нікіфорова виділяє в розвитку сприйняття художнього твору три стадії: безпосереднє сприйняття, відтворення та переживання образів (в основі - робота уяви); розуміння ідейного змісту твору (в основі лежить мислення); вплив художньої літератури на особистість читача (через почуття і свідомість).
Інтерес до книги у дитини з'являється рано. Спочатку йому цікаво перегортати сторінки, слухати читання дорослого, розглядати ілюстрації. З появою інтересу до картинці починає виникати інтерес до тексту. Як показують дослідження, при відповідній роботі вже на третьому році життя дитини можна викликати у нього інтерес до долі героя оповідання, змусити малюка стежити за ходом події і переживати нові для нього почуття. Як вже говорилося вище, однією з особливостей сприйняття літературного твору дітьми є співпереживання героям. Сприйняття носить надзвичайно активний характер. Дитина ставить себе на місце героя, уявно діє, бореться з ворогами. На спектаклях лялькового театру діти іноді втручаються в події, намагаються допомогти герою, хором підказують персонажам, чого робити не треба. Е. А. Флерина відзначала і таку особливість, як наївність дитячого сприйняття: діти не люблять поганого кінця, герой повинен бути щасливий (малюки не хочуть, щоб навіть дурного мишеняти з'їла кішка).
Художнє сприйняття дитини протягом дошкільного віку розвивається і вдосконалюється. Л. М. Гурович на основі узагальнення наукових даних і власного дослідження розглядає вікові особливості сприйняття дошкільниками літературного твору, виділяючи два періоди в їх естетичному розвитку: від двох до п'яти років, коли малюк недостатньо чітко відокремлює життя від мистецтва, і після п'яти років, коли мистецтво, в тому числі і мистецтво слова, стає для дитини самоцінним.
Механізм процесу сприйняття художнього твору охарактеризований Л. С. Виготським: «...художній твір сприймається ... за допомогою складної внутрішньої діяльності, в якій споглядання і слухання є тільки першим моментом, поштовхом, основним імпульсом...» А далі «...з пред'являються зовнішніх вражень сприймає сам будує і створює естетичний об'єкт...»; «...всі ті зміст і почуття, які ми пов'язуємо з об'єктом мистецтва, укладені не в ньому, але привносяться нами». Таким чином, в основі співтворчості читача лежить його чуттєве сприйняття, що спирається на уяву, емоційність. Саме цим можна пояснити той факт, що діти, які слухають одне і те ж твір, у своїх малюнка по-різному «домальовують» деталі, яких не було у творі (наприклад, зовнішній вигляд персонажів, місце дії), або, переказуючи твір, доповнюють його власними судженнями, мотивуючими вчинки персонажів, що виражають їх власне ставлення до персонажів, а також будують цей переказ з власної моделі, не порушує авторську концепцію. 
Вікові особливості сприйняття. Для дітей молодшого дошкільного віку характерні: залежність розуміння тексту від особистого досвіду дитини; встановлення легко усвідомлюваних зв'язків, коли події слідують одне за одним; в центрі уваги головний персонаж, діти найчастіше не розуміють його переживань і мотивів вчинків; емоційне ставлення до героям яскраво забарвлене; спостерігається тяга до ритмічно організованому складу мови.
У середньому дошкільному віці відбуваються деякі зміни у розумінні та осмисленні тексту, що пов'язано з розширенням життєвого та літературного досвіду дитини. Діти встановлюють прості причинні зв'язки в сюжеті, в цілому правильно оцінюють вчинки персонажів. На п'ятому році з'являється реакція на слово, інтерес до нього, прагнення неодноразово відтворювати його, обігравати, осмислювати. Устаршому дошкільному віці діти починають усвідомлювати події, яких не було в їх особистому досвіді, їх цікавлять не тільки вчинки героя, але і мотиви вчинків, переживання, почуття. Вони здатні іноді вловлювати підтекст. Емоційне ставлення до героям виникає на основі осмислення дитиною всій колізії твору і обліку всіх характеристик героя. У дітей формується вміння сприймати текст у єдності змісту і форми. Ускладнюється розуміння літературного героя, усвідомлюються деякі особливості форми твору (стійкі обороти в казці, ритм, рима).
З малих років через художнє слово дітям стає доступним широке духовне спілкування з письменниками. Підбираючи художній твір - оповідання, вірші, казки, вихователь дитячого садка в першу чергу оцінює його з боку ідейно - смислового, виховного значення для дитини. Слухаючи читання, розповідь, дитина відновлює в уяві живий образ, факти, події, він вчиться бачити невидимі предмети, явища, оцінювати їх, визначати до них своє ставлення, навчаються зіставляти факти, аналізувати, робити нескладні висновки і висновки.

 

Відомо, що дошкільнята відчувають труднощі в розумінні і інтерпретуванні значення прислів'їв і приказок. Абстрактна сутність прислів'я залишається для дитини закритою. У дітей виникають асоціації, при чому, часто не на утримання всієї прислів'я, а на якесь окреме слово з неї, і це заважає відірватися від конкретної ситуації, перейти до узагальненого образу. Але, при систематичній роботі з дітьми за прислів'ям і приказкам, старші дошкільники вже здатні не тільки розуміти вирази народної мудрості, але й на їх основі робити 
логічні висновки. Також дошкільнятам значно важче відгадувати метафоричні загадки, ніж описові. Деякі діти не розуміють образного ладу мови загадок і не адекватно інтерпретують метафори. У більшості випадків у дітей виникають асоціації на якесь одне слово. Цікаво, що в розповіді, казки, вірші діти значно легше сприймають метафору, ніж у загадці, так як в художньому тексті описується реальна ситуація, а загадка - 
іносказання. Таким чином, засвоєння образного ладу мови, усвідомлення 
переносного значення слів і словосполучень можливе лише на певному рівні розвитку абстрактного і образного мислення. 
Психологи, педагоги, лінгвісти досліджували особливості розуміння 
дітьми переносного значення слів і словосполучень (А. А. Потебня, 
Л. С. Виготський, А. В. Запорожець, В. К. Харченко, К. Е. Хоменко, Н.М. Юр'єва, 
В. І. Малініна, Е. А. Федеравичене, О. Н. Сомкова та ін) і виникають при 
цьому труднощі пояснюють тим, що на відміну від дорослих, у мовному досвіді 
дітей переважна більшість слів знаходиться у єдиному прямому 
номинативном значенні, що відбиває його основна значуща предметно- 
логічний зміст. Що стосується інших малих форм фольклору, то Н. Новікова в своїх дослідженнях підкреслює, що деякі діти знають і з задоволенням повторюють потішки, примовки, пісні, байки. Але більшість дітей не володіють навичками мовленнєвої діяльності. Дізнаючись потешку, казку, вони тільки називають її персонажів. Причину автор бачить у несистематичною роботі педагогів з використання малих форм фольклору в мовленнєвому розвитку дітей. Отже, якщо малі форми фольклору відібрані з урахуванням вікових можливостей дітей і організована систематична робота старшим дошкільнятам, вони доступні їх розумінню і усвідомленню. Таким чином, використання малих форм фольклору в мовленнєвому розвитку дітей має величезне значення.

Все сказане ще більшою мірою відноситься до геніальним творів народної творчості - казок. Російські народні казки здавна складають найважливіший елемент народної педагогіки. Вони визнані науковою педагогікою і міцно увійшли в дитячий побут. У казці перед розумовим поглядом дитини чекають образи, характери, рідна природа; в ній діти отримують блискучі зразки рідної мови. Казкові образи хитрої лисиці, дурного і жадібного вовка, злої мачухи, діда-Мороза, Иванушки - дурачка, і багато інших входять в життя, розкривають перед дітьми, у доступній для розуміння формі, поняття добра і зла, виховують почуття.
Що є три різновиди казок: 1) побутові; 2) чарівні, 3) казки про тварин. 
Казки тваринного епосу вводять дитину у світ тварин, наділених властивостями говорити, думати і діяти по-людськи. Дитина переймається цими почуттями, осягає повчальну і переконливу правду життя саме у формі казки. Чарівні казки відкривають простори фантазії. Вичерпну оцінку казки дав Ушинський, кажучи: «Це перші і блискучі спроби російської народної педагогіки, і я не думаю, щоб хто-небудь був спроможний змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу. Народна казка читається дітьми легко вже тому, що у всіх народних казках безперестанку повторюються одні і ті ж слова і звороти, і з цих невпинних повторень, що задовольняють як не можна більш педагогічному значенням розповіді, складається щось ціле, струнке, легко відчутне, повна руху, життя та інтересу».
Багатюща скарбниця рідної мови народна казка - може бути по-справжньому використана для виховання дітей тільки в тому випадку, якщо діти можуть чути добре розказану казку. Художнє розповідання казок дає дитині можливість і бачити все в ній відбувається, і переживати. Про мистецтві розповідання написано багато хороших посібників, які допоможуть кожному педагогу оволодіти цією необхідною стороною педагогічної справи. Виховательці дитячого саду необхідно вміння розповідати дітям в такій же мірі, як вчителю початкової школи - вміння навчати дітей грамоті.
Матеріалом для народних казок завжди служила життя народу, його боротьба за щастя, його вірування і звичаї. Втілення в казках позитивних рис народу робило їх ефективним засобом передачі цих рис з покоління в покоління. Багато народні, казки вселяють впевненість у торжестві правди, перемоги добра над злом. Як правило, страждання позитивного героя і його друзів є минущими, тимчасовими, за ними зазвичай приходить радість, причому ця радість - результат боротьби, результат спільних зусиль. Оптимізм казок особливо подобається дітям, що посилює їх виховний вплив. 
Образність - важлива особливість казок, яка полегшує їх сприйняття дітьми, не здатними ще до абстрактного мислення. Забавность казок підвищує інтерес дітей до них. Дидактизм є однією з найважливіших особливостей казок всіх народів світу. Ці особливості казок і дозволяють використовувати їх при вирішенні педагогічних завдань.

Подобається