Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Англійська мова для дітей дошкільного віку

                                                                                                                      

                                                     Якщо ти вивчаєш чужу мову, твої очі стають більше,

                                                     твій слух гостріше, твої ноги швидше,

                                                     твої руки осягають чуже, воно стає їм близьким.

                                                    Якщо ти вивчаєш чужу мову, у тебе виростають два крила.

                                                                                                                                        Крістіан Гросс                                  

  Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства.

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих. Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

Базовий компонент дошкільної освіти України ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили:

– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

– збереження дитячої субкультури;

– створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

– пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

– повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

– компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

– надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

– формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Структура базового компоненту дошкільної освіти передбачає інваріативну складову та варіативну.

Інваріантну частину змісту дошкільної освіти систематизовано за освітніми лініями: "Особистість дитини", "Дитина в соціумі", "Дитина в природному довкіллі", "Дитина у світі культури", "Гра дитини", "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі", "Мовлення дитини". Варіативну ж складову визначає сам дошкільний заклад. До неї можуть входити: освітня лінія "Комп'ютерна грамота", освітня лінія "Іноземна мова", освітня лінія "Хореографія", освітня лінія "Шахи".

Вік дошкільнят є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність "застиглої" системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Дитина цього віку особливо сприйнятлива до фонетики та інтонації мовлення. Вік від народження до шести (семи) років життя – сензитивний період для мовленнєвого розвитку особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для вивчення нею в майбутньому інших мов, спрощує їй життя в багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови .

В дошкільному закладі № 80 працює гурток «SPEAK ENGLISH» два рази на тиждень. Гурткова робота проводиться за програмою Т. Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Головними принципами програми є:

·        відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх психічного та фізичного здоров’я;

·        відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;

·        врахування рівня знання рідної мови і мовленнєвого розвитку дітей;

·        забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання;

·        доступність;

·        комунікативна спрямованість;

·        особистісна орієнтація.

  Відповідно до змісту та принципів програми визначаються такі цілі гурткової роботи:

практична:

·        оволодіння мовним матеріалом для спілкування в усному мовленні;

·        уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;

·        оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

освітня:

·        формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову;

·        формування особистості через залучення до культури і побуту іншого народу, через виховання доброзичливого, поважного ставлення до всіх людей, незалежно від мови, якою вони говорять, через вироблення норм поведінки в суспільстві;

·        формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві.          

виховна:

·        виховання культури спілкування;

·        розширення світогляду;

·        виховання толерантного ставлення до інших культур.

         Завдання гурткової роботи:

·        викликати інтерес у дітей до вивчення англійської мови і підтримувати цей інтерес упродовж усього навчання;

·        цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства;

·        залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською мовою і навпаки;

·        актуалізувати у процесі навчання позитивні риси характеру, формувати новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей;

·        формувати ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, толерантність, повагу до інших народів, виключає забобони, стереотипи, дискримінацію.

Програма гуртка розрахована на 1 рік і складається з 5 розділів:

·        «Давайте познайомимось»;

·        «Моя сім’я»;

·        «Тварини і птахи»;

·        «Їжа. В магазині»;

·        «Іграшки. День народження».

Зміст програми:

Варіативною частиною базового компоненту передбачені такі результати гурткової роботи:

·        дитина диференціює звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією;

·        сприймає та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо; знає та може озвучити окремі вірші, пісеньки, уміє працювати в парах та групах.

 

Використана література

1.     Англійська мова для дітей дошкільного віку: прогр., метод. реком./ Т. Шкваріна – К.: Шк. світ, 2008. – 112 с.

2.     Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»/ М-во освіти і науки України, Акад. пед.. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 

 

 

 

 

 

Подобається